Exhibition The Power of Universe -The Frontier of Contemporary Chinese Art
Curator(s) Fang Zhenning
Artist Cang Xin, Chen Qingqing, Chen Wenling, Cui Xiuwen, Fan Lijun, Feng Zhengjie, Hong Lei, Hou Chunming, Hua Qing, Huang Mingche, Huang Yan, Ji Dachun, Li Chen, Li Luming, Liu Ye, Liu Liguo, Ma Gang, Miao Xiaochun, Qi Zhilong, Shen Shaomin, Shi Jinsong, Wang Gongxin , Wang Mingxian, Wu Mingzhong, Xia Xiaowan, Xing Danwen, Xu Yihui, Yang Qian, Yin Zhaoyang,Yu Fan, Zhan Wang, Zhang Nian, Zhao Nengzhi, Zheng Lianjie, Zhong Biao
Duration Dec. 15, 2007-Jan. 13, 2008
Opening Dec. 15 (Sat.) 3pm
Venue
Asia Art Center  Beijing

The Power of Universe -The Frontier of Contemporary Chinese Art

The group exhibition with the theme of “The Power of The Universe – Exhibition of Frontier Contemporary Chinese Art” is entrusted by Asia Art Center located in Beijing 798 and is planned by Fang Zhenning, a famous art critic and an independent curator, which gathers 35 most pioneering artists of Chinese contemporary art and reflects the latest movement of Chinese contemporary art. The works are composed of three categories: paintings on the shelf, 3-D works and photographic and video works. The works of the artists participating in the Exhibition of Frontier Contemporary Chinese Art reflect energetic creative desires and extraordinary talents of Chinese contemporary artists.
The theme of “The Power of the Universe” originated from “Qiangua diagram” in the Book of Changes. The whole sentence is: As Heaven’s movement is ever vigorous, so must a gentleman ceaselessly strive along, which means that a gentleman should be dauntless, resolute and steadfast, and work with stamina and diligence. That is to say that a gentleman should be moving like the heaven and the earth and never give in even in case of setbacks. This spirit has been echoing in the sky of Chinese civilization for over 1000 years. The reason why they are still rooted in our memory is that we have seen the energetic and vigorous movement of the “The Universe” as the motivation to make progress.

Here, the “Universe” is still moving energetically and vigorously and the “gentlemen” are the pioneering artists of Chinese contemporary art. It is most fit that we compare “The Power Of the Universe” to the state of Chinese contemporary art nowadays. The selection of the artists, self-statements and profiles, comprehensive evaluation of critics for them as well as the publication of high taste documentary albums of paintings is an important record of the long march of Chinese contemporary art.

Moreover, this exhibition is the first one of Asia Art Center in Beijing 798. It is the starting point of the center to build a latest international art platform in Beijing, so we attach great importance to the selection and combination of artists. It is a miniature of multi-layer, multi-space, diversified and rich state of Chinese contemporary art.

ON-SITE
ARTWORKS

Hua Qing  The Teaching Wise Sage

Chen Qingqing-Flesh Shoots

Chen Wenling-Riding to Happiness

Zhang Nian-Wait

Cui Xiuwen-Angel No.7

Ma Gang-Gu Wen Guan Zhi

Xu Yihui-Money

Zhan Wang-Samsara

Xia Xiaowan-Self-portrait

Feng Zhengjie-Chinese Portrait K Series

Hong Lei-Seven Worthies

Hou Chunming-Six-Legged Hou

Qi Zhilong-Girls No.4

Wu Mingzhong-Hey, Be Careful! 2007-9

Ji Dachun-My Uncle Liu HuLan

Xing Danwen-Duplicate 1

Shen Shaomin-The Experimental Field No.1 Peapod

Li Luming-Good Harvest

Li Chen-Pure Land

Li Chen-Avalokitesvara

Shi Jinsong-Chariots The Willow

Wang Mingxian-Yan’an Central Auditorium _ National Grand Theater_New Kyhhii Paiting

Wang Gongxin-Portrait Right 8

Fang Lijun-1999.2.1

Yin Zhaoyang-Utopia

Yu Fan-Mr.W(Left), Miss L(Right)

Zhong Biao-Back in Time

Miao Xiaochun-Surplus

Zheng Lianjie-Hua Shan Ching – Chapter of Gao Shan Yang Zhi

Liu Ye-The Little Mermaid

Liu Liguo-Fluttering Red Flag

Zhao Nengzhi-Phantom No.9

Cang Xin-Allegory I, Allegory II

Yang Qian-Grand Mother’s Bed (Under UV Light)

Huang Mingche-Marching

Huang Yan-Pinaster- Landscapes I


 Previous Next